6 กลุ่มธุรกิจที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการภาษีอากร สภาหอการค้าไทย กล่าวว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ คือ เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแล้ว จะมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล โดยลักษณะของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา เป็นการไปจดทะเบียนเพื่อแจ้งให้ได้รับรู้กันโดยทั่วไปว่าผู้ประกอบการได้เริ่มต้นประกอบกิจการอย่างถูกต้องและเปิดเผย มีหลักเแหล่งและสถานที่ตั้งของกิจการชัดเจน มีชื่อปรากฏอยู่ในระบบการค้าของประเทศโดยถูกต้องเรื่องภาระตามกฏหมาย การทำนิติกรรมสัญญา การชำระเงินภาษีเงินได้ ยังคงเป็นไปในนามของผู้ประกอบการซี่งเป็นเจ้าของกิจการไปจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ เรียกว่า จดทะเบียนพาณิชย์ หรือที่คุ้นเคยกันว่าทะเบียนการค้าขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาเพียงไม่เกินชั่วโมงกับค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท โดยผู้ประกอบการที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถไปยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดของจังหวัดที่ตั้งกิจการ รวมไปถึงการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ สำหรับลักษณะของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องเมื่อจัดตั้งกิจการแล้วในทางกฏหมายถือว่าตัวธุรกิจนั้นๆ แยกออกโดยเด็ดขาดกับความเป็นบุคคลธรรมดาของเจ้าของกิจการ การกระทำใดๆ เป็นไปในนามกิจการทั้งหมด เหมือนว่ากิจการนี้เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เกิดขึ้นมาตามกฏหมายประเภทของการจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่เป็นนิติบุคคล โดยส่วนใหญ่มี 2 ประเภท คือ บริษัทจำกัดกับห้างส่วนจำกัด สถานที่ที่จะไปยื่นขอจดทะเบียนจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด

สำหรับพาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์มีทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่
     1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย
     2. พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
     3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
     4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
     5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
     6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ที่มา : SME Smart Service
แสดงความคิดเห็น

© 2016 Nature of Law. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?