การเงิน

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants :DW)

DW หรือ Derivative Warrant เป็นตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) จำพวกสิทธิสำหรับการซื้อหรือขายทรัพย์สินในอนาคต โดยราคาของ DW จะอ้างอิงไปตามดรรชนี หรือหุ้นอ้างอิงที่หลักทรัพย์นั้นผูกคำสัญญาไว้ อย่างเช่น DW ที่ผูกไว้กับดรรชนี SET50 หรือ DW ที่ผูกไว้กับหุ้น PTT DW แบ่งได้ 2 แบบหลักเป็น Call DW หรือข้อตกลงจะซื้อ และก็ Put DW หรือคำสัญญาจะขาย อย่างเช่น แม้พวกเราซื้อ Call DW ของหุ้น A ไว้ แล้วราคาหุ้น A ขึ้น พวกเราก็จะผลกำไร ราคาหุ้น A ลง พวกเราก็ขาดทุน แม้พวกเราซื้อ Put DW ของหุ้น A ไว้ แล้วราคาหุ้น A ขึ้น พวกเราก็จะขาดทุน […]