derivate (in german derivative) trader draws market price on touchscreen.

หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินกับคำว่าตราสารอนุพันธ์ DW ที่ให้กำไรดี แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณเลือกข้างผิดโอกาสที่จะเสียเงินก็มากเช่นเดียวกัน ซึ่ง DW มีทั้งประโยชน์หลากหลาย แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงเหมือนกัน รู้กันแบบนี้แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าประโยชน์ของ DW มีอะไรกันบ้าง

1. เป็นสินค้าที่ให้ Leverage แก่นักลงทุน คือ ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นอ้างอิง แต่ให้ผล (Exposure) เสมือนกับการลงทุนในหุ้นอ้างอิง

ตัวอย่างเช่น เปรียบเทียบจำนวนเงินลงทุนของหุ้น ABC และ ABC08CA เมื่อกำหนดให้ ABC ราคาหุ้นละ 100 บาท และ ABC08CA ราคาหน่วยละ 1 บาท และมีอัตราใช้สิทธิ 10 DW ต่อ 1 หุ้นอ้างอิง

หลักทรัพย์ ราคาต่อหน่วย (บาท) จำนวน (หุ้น/หน่วย) รวมจำนวนเงินลงทุน (บาท)
ABC 100 100 10,000
ABC08CA 1 10 x 100 = 1,000 1,000
Average 10 เท่า

 

2. DW ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในหุ้นอ้างอิง

ตัวอย่างเช่น กำหนดให้ ABC ราคาหุ้นละ 100 บาท และ ABC08CA ราคาหน่วยละ 1 บาท ราคาใช้สิทธิ 100 บาท และมีอัตราใช้สิทธิ 10 DW ต่อ 1 หุ้นอ้างอิง

ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้น ABC และ ABC08CA ณ วันครบกำหนดอายุ

ABC ABC08CA
ราคา ABC ผลตอบแทน กำไร/ขาดทุน ราคา ABC ผลตอบแทน กำไร/ขาดทุน
140 40 40% 140 40 – 10 = 30 300%
130 30 30% 130 30 – 10 = 20 200%
120 20 20% 120 20 – 10 = 10 100%
110 10 10% 110 10 – 10 = 0 0
100 0 0 100 0 – 10 = -10 -100%
90 -10 -10% 90 -10 -100%
80 -20 -20% 80 -10 -100%

3. เพิ่มทางเลือกในการลงทุน

DW เป็นตัวช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุน เนื่องจาก DW ส่วนใหญ่มักมีราคาไม่สูง ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ทั้งยังซื้อง่าย ขายคล่อง เหมือนหลักทรัพย์ทั่วไป รวมทั้งยังใช้เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มผลตอบแทนโดยการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วย เช่น นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นอ้างอิงอยู่แล้ว ต้องการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถกระจายการลงทุน โดยการแบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ล่วนแรกลงทุนในหุ้นอ้างอิงเช่นเดิม แต่ส่วนที่สอง ลงทุนใน DW ของหุ้นอ้างอิงนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนในระยะสั้นๆ