การทำประกันเพื่อคุ้มครองรายได้เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนวัยทำงานทุกท่าน  เพื่อให้ประกันความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจนไม่สามารถทำงานได้ เช่น ป่วย หรือมีอุบัติเหตุ เป็นต้น แต่ยังมีรายได้มาชดเชยกับรายจ่ายต่างๆ ประกันประเภทดังกล่าวจะะช่วยชดเชยรายได้  ไม่ว่าจะเป็นรายได้ประจำ หรือรายได้ขาจรอื่นๆ ซึ่รายจ่ายนั้นสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

  1. รายจ่ายที่จำเป็นในชีวิต ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้จะขาดไม่ได้เลย ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยสี่ในการดำเนินชีวิต เงินที่ใช้ดูแลพ่อแม่ เงินสำหรับลูกน้อย เป็นต้น
  2. รายจ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิต แต่เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกสะบายให้แก่พวกเรานั้นเอง  เช่น  การผ่อนบ้าน ผ่อนรถ เปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่ ซื้อคอมพิวเตอร์ที่คุณภาพสูงกว่าที่ใช้จริง การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
  3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ซึ่งส่วนนี้ก็เป็นเงินส่วนที่สำคุัญเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นความมั่นคงในชีวิตบั้นปลาย  และเป็นส่วนที่จะทำให้สามารถไปสู่ฝันได้ เช่น การเก็บเงินเพื่อไปท่องเที่ยวต่างประเทศ การเก็บเงินเพื่อการลงทุนธุรกิจ เป็นต้น โดยปัจจุบันมีหลายๆ คนกล่าวไว้ว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริง แต่เงินนั้นสามารถสร้างความสะดวกสบาย  และสามารถเพิ่มตัวเลิกให้แก่ชีวิตของพวกเราได้
  4. รายจ่ายเพื่อการเก็บออม โดยปกตืแล้วคนเราควรจะมีเงินอย่างน้อย 6-12 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำเดือน เพื่อเป็นความมั่นคงในชีวิต และยังควรเก็บออมจำนวน10% ของรายได้เพื่อเป็นเงินที่เอาไปใช้ไว้ยามเกษียณ

ดังนั้นการหารายได้จึงเป๋็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำรงชีวิตในยุคทุนนิยมนี้  แต่อย่างไรก็ตามเราจะรู้หรือไม่ว่าเราจะสามารถหารายได้ได้ตลอด หากวันหนึ่งคุณป่วย หรือประสบอุบัติเหตุจนคุณไม่สามารถไปทำงานได้หละ เจ้านายของคุณจะเข้าใจคุณหรือไม่ ถ้าดีหน่อยอาจรักษาตัวแค่เดือน หรือสองเดือน แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงจนถึงขึ้นทุพพลภาพ จนไม่สามารถทำงานต่อไปได้ แม้คุณจะมีความรู้และความสามารถมากเพียงไรก็ไม่สามารถทีี่จะทำงานได้ ซึ่งวัฎจักรชีวิตในการเกิด แก่ เจ็บ ตาย นั้นเป็นเรื่องแน่นอนที่คนทุกคนจะต้องได้พบเจอ จะดีกว่ามั้ยที่คุณไม่แบกรับความเสี่ยงเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว ยอมใช้เงินบางส่วนเพื่อประกันความเสี่ยงในอนาคตที่อาจจะทำให้เราถึงขึ้นรับไม่ไหวเลยก็ได้ครับ