Depositing money in bank account. Hand putting coin into bank building. Vector illustration in flat style

ผมอยากถามทุกคนว่าทำไมต้องฝากเงินกับธนาคาร จากวิวัฒนาการทางด้านการเงิน เมื่อยังไม่มีธนาคารทุกคนรู้ไหมครับว่าผู้คนเก็บเงินกันยังไง เหมือนที่ทุกท่านได้เคยดูละครในอดีตว่าคนโบราณไม่เก็บเงินไว้ภายในบ้านของตนเอง หรือไม่ก็ฝังดินไว้ แต่ทุกวันนี้เมื่อมีธนาคารเกิดขึ้นก็ทำให้คนเราสามารถจัดการกับเงินได้รวดเร็วขึ้นผ่านธนาคาร และเมื่อสะดวกขนาดนี้แล้วทำไมจะไม่ฝากเงินกับธนาคารหละ!!! จริงมั้ยครับ เพราะไม่มีใครอยากเก็บเงินสดไว้กับตัวที่มีทั้งความเสี่ยง และความยุ่งยากในการบริหารจัดการ

เงินฝากธนาคาร (Bank Savings) จึงถือเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุด ไม่ว่าจะฝากเงินจะมากหรือน้อยธนาคารย่อมรับไว้เพื่อนำไปบริหารต่อไป ซึ่ง ณ จุดนี้ เราอาจจะพูดได้ว่าเราให้ธนาคารยืมเงิน ดังนั้นเราจึงอยู่ในฐานะเป็น เจ้าหนี้ ตามกฎหมาย โดยการฝากเงินนี้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับเงินต้น แต่ก็ต้องแลกด้วยผลตอบแทนที่ต่ำจนไม่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ โดยผลตอบแทนของเงินออมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือ

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Saving Account) คือ การฝากเงินไม่ประจำ โดยจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้ เป็นการออมที่มีผลผูกมัดน้อยที่สุด ซึ่งเมื่อเราสามารถฝากหรือถอนเงินได้ตลอดเวลาจึ่งส่งผลให้เราได้รับดอกเบี้ยน้อยลงไปด้วย โดยดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จะเป็นรูปแบบ “อัตราลอยตัว” ตามที่กำหนด ณ วันที่สถานบันการเงินประกาศ โ่ดยการควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรพัย์ถ้ารวมกันไม่เกิน 20,000 บาทจะได้การรับยกเว้นภาษี แต่ถ้าดอกเบี้ยรวมกันเกิน 20,000 บาท จะต้องถูกหักภาษี 15% ณที่จ่าย โดยเอาไปคิดรวมเป้นภาษีตอนสิ้นปีได้

นอกจากนี้ธนาคารยังมีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (No Fixed deposit) คือ เงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าธรรมดา แต่มีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มขึ้นม

  • หากถอนเกิน 2 ครั้งต่อเดือนจะเสียค่าธรรมเนียม
  • ไม่สามารถถอนจากตู้ ATM ได้
  • ไม่สามารถชำระบิลโดยการตัดบัญชีได้

2. บัญชีเงินฝากประจำ (Fixed Account) คือการฝากเงินแบบอยู่ประจำ เมื่อฝากเงินจำนวนเท่าใดแล้ว จะต้องทิ้งเงินทั้งจำนวนนั้นไว้ในบัญชีจนกว่าจะครบกำหนดเวลา หากถอนออกมามากส่วน ส่วนที่ถออนออกมาจะได้ดอกเบี้ยเท่ากับการฝากออมทรัพย์เท่านั้น (ยกเว้นการฝากเงินประจำแบบพิเศษ ทางธนาคารจะมีเงื่อนไขว่าถ้าถอนไปแล้วก็จะไม่จ่ายดอกเบี้ยทั้งหมด) ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร โดยดอกเบี้ยเงินฝากแบบประจำนั้นจะเป็นแบบ อัตราตายตัว นั่นก็คือ อัตราคตงที่ที่กำหนดไว้โดยผู้รับฝาก จนตลอดช่วงอายุของการฝาก

2.1 เงินฝากประจำแบบเป็นประจำ (Contractual fixed deposit) คือเงินฝากเป็นประจำเท่ากันทุกเดือนจำครบกำหนดระยะเวลา  เงินฝากรูปแบบนี้เป็นเงินฝากได้รับอัตราดอกเบี้ยงที่สูงกว่า และได้รับการยกเว้นภาษี แต่ต้องแลกด้วยสภาพคล่องของผู้ลงทุนทีี่ไม่สามารถถอนได้ก่อนเวลาที่กำหนด ถ้าเมื่อถอนคุณอาจจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเลย

2.2เงินฝากประจำเป็นเป็นขั้นบันได (Step up fixed deposit) คือเงินฝากประจำที่อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะครบกำหนดเวลาฝาก  โดยมีความยืดหยุดมากกว่าการฝากประจำแบบเป็นประจำ เพราะสามารถถอนก่อนครบกำหนดได้ โดยทางธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามขั้นบันได

เห็นมัั้ยครับว่าแค่เงินฝากแบบประจำยังมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการออมนั้นมีเครื่องมือลงทุนอยู่หลายชนิด และแต่ละชนิดก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาก่อนทำการลงทุน ไม่ควรไปเชื่อกูรูคนนั้นคนนี้ ทุกท่านสามารถฟังเอาไว้เป็นแนวทางได้ แต่สุดท้ายคนที่เลือกคือตัวท่านเองนะครับ