derivate (in german derivative) trader draws market price on touchscreen.

การลงทุนในหุ้นแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ การลงทุนแบบเน้นคุณค่า (VI) กับการลงทุนเทคนิคคอล (Technical) ซึ่งมีหลายท่านที่มีความถนัดในแบบฉบับเทคนิคคอล หากคุณต้องการซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่ และอยากให้ส่วนต่างกำไรที่ของราคาหุ้นที่เปลี่ยนไปมากขึ้นก็คงจะนี้ไม่พ้นการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants :DW) ในการลงทุนที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ ด้วยเงินลงทุนที่มีไม่มาก จริงไหมที่นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนในหุ้นให้ได้ผลตอบแทนมากในระยะเวลาสั้นด้วยเงินทุนไม่มาก โดยมีนักเล่นหุ้นบางท่านก็แนะนำว่า มีเงินลงทุนน้อยต้องการเล่นเก็งกำไรระยะสั้น ก็เล่นหุ้นลูกซิ หุ้นแม่ต้องใช้เงินเยอะ เงินลงทุนเท่ากันซื้อหุ้นลูกได้จำนวนเยอะกว่า เวลาหุ้นแม่ขึ้น เราถือหุ้นลูกแบบ Call ราคาก็ขึ้นตามด้วยและยังขึ้นเป็น%ที่มากกว่าด้วย และ เวลาหุ้นแม่ลง หุ้นขาลง เราก็ยังสามารถซื้อหุ้นลูกแบบ Put ได้ ทำกำไรในขาลง หุ้นลูกที่นักลงทุนท่านนั้นแนะนำก็คือ  “DW ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)”

ผู้ออกให้สิทธิกับผู้ซื้อในการซื้อหุ้นอ้างอิงในราคา จำนวน และเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้ออก DW เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ตัวหุ้นหลัก อาจพูดง่ายๆ ว่า DW มีลักษณะเหมือน Warrants ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่มีความแตกต่างกันที่ผู้ออก ไม่ใช่เจ้าของบริษัทหุ้น เหมือนกับ Warrant ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตราสารอนุพันธ์
2. มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท และมีอัตราเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สิน ทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
3. มีอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ BBB- ขึ้นไป
4. ไม่เป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง
5. ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้จากการใช้สิทธิ DW
6. ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ไม่อยู่ในรายชื่อควบคุมของสำนักงาน ก.ล.ต.

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) หรือเรียกสั้นๆ ว่า DW เป็นตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิกับผู้ซื้อในการซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงในอนาคตใน ราคา จำนวน และเวลาที่กำหนด โดยผู้ออก DW เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ง่ายๆ ว่า DW มีลักษณะเหมือน Warrants ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่มีความแตกต่างกันที่ผู้ออก

โดยผู้ออก DW จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับ DW ไว้ในข้อกำหนดสิทธิของ DW ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ข้อกำหนดสิทธิ เช่น ราคาใช้สิทธิ ระยะเวลาใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ เหตุการณ์ที่จะมีการปรับราคาและอัตราใช้สิทธิ เงื่อนไขในการทำหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง เป็นต้น โดยผู้ที่จะทำการเทรดอนุพันธ์ควรจะศึกษาพื้นฐานความรู้ DW ก่อนที่จะเทรดนะครับ เพราะว่ามีเงื่อนไขมากมาย ที่เพิ่มความเสี่ยงเข้ามาครับ

ชื่อย่อสัญญา

มาทำความเข้าใจกับชื่อย่อ DW บนกระดานซื้อขายกันก่อน

DW Code

UUUU ชื่อย่อ 4 หลักของสินทรัพย์อ้างอิง
II รหัสผู้ออก 2 หลัก ปัจจุบันหมายถึง หมายเลขบริษัทสมาชิก ตลท.
C ประเภท DW  – สิทธิที่จะซื้อ (Call Warrant) แทนด้วย C
– สิทธิที่จะขาย (Put Warrant) แทนด้วย P
YYMM ชื่อย่อของปี ค.ศ. และเดือนของวันซื้อขายวันสุดท้าย (Last trading  month)
A รุ่น โดยเรียงจาก A-Z ตามรุ่นที่มี Last Trading Month เดียวกัน
 

ตัวอย่าง DW

ADVA01C1405A คือหุ้น DW ที่อ้างอิงหุ้น ADVANC ผู้ออก DW : บลจ บัวหลวง หมายเลข 01 ,C คือ Call , 1401 คือ DW หมดอายุ ปี 2014 เดือน พฤษภาคม , A ตัวหลังคือ รุ่น หรือ Series ในภาพเป็นราคาหุ้น ADVANC และ ราคา ADVA01C1405A ณวันที่ 25/3/2014

CPF11C1406A คือหุ้น DW ที่อ้างอิงหุ้น CPF ผู้ออก DW : บลจ กสิกรไทย หมายเลข 11 ,C คือ Call , 1401 คือ DW หมดอายุ ปี 2014 เดือน มิถุนายน , A ตัวหลังคือ รุ่น หรือ Series ในภาพเป็นราคาหุ้น CPF และ ราคา CPF11C1406A ณวันที่ 25/3/2014

ตัวอย่าง การลงทุนในหุ้น A  หรือ ลงทุนใน DW หุ้นA: A99C1401A ถ้านักลงทุนมีเงิน 1,000,000 บาท

สมมติ วันที่ลงทุน หุ้น A ราคาอยู่ที่ 100 บาทต่อหุ้น : A99C1401A ราคาอยู่ที่ 5 บาทต่อหุ้น

 • แบบที่ 1 ซื้อหุ้น A จำนวน 10,000 หุ้น ที่ราคา 100 บาท (10,000 x 100 = 1,000,000 บาท)
 • แบบที่ 2  ลงทุน A99C1401A จำนวน 200,000 หน่วย ที่ราคา 5 บาท (200,000 x 5 = 1,000,000 บาท)

หลังจากนั้น ราคาของหลักทรัพย์ทั้งคู่มีการเปลี่ยนแปลงมีราคาในตลาดสูงขึ้นเป็นดังนี้
ราคาหุ้น A  = 120 บาท
ราคา A99C1401A  = 10  บาท

ดูกำไรกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง

 • แบบที่ 1 ขายหุ้นA ได้ที่ราคา 120 บาท และทำกำไร 200,000 บาท (10,000 x (120-100)) หรือ  20%
 • แบบที่ 2 ขาย A99C1401A ที่ราคา 10 บาท และทำกำไรได้ถึง 1,000,000 บาท (200,000 x (10-5)) หรือ 100%

จะเห็นได้ว่าการลงทุนใน DW  ให้กำไรที่มากกว่าลงทุนในหุ้น แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่มากเช่นกัน คือ ถ้าหุ้นลง หรือ DW ใกล้วันครบกำหนด การเลือกลงทุนใน DW ก็อาจจะขาดทุนมากกว่าการลงทุนในหุ้นได้เช่นกัน

ข้อดีของการซื้อขาย DW

 • ใช้เงินลงทุนน้อยเมื่อเทียบกับการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ทำให้อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนใน DW สูงหรือต่ำกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นอย่างมาก
 • ผู้ลงทุนสามารถจำกัดผลขาดทุนสูงสุดได้เท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไปเพื่อซื้อ DW
 • ซื้อขายเสมือนหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ฯผ่านโบรกเกอร์ได้ทุกแห่ง
 • สามารถทำกำไรได้แม้ราคาสินค้าอ้างอิงจะเปลี่ยนแปลงไปไม่มาก

ความเสี่ยงจากการซื้อขาย DW

เนื่องจาก DW มีอายุที่จำกัด นอกจากนี้ ราคาของ DW ยังเปลี่ยนแปลงตามราคาหลักทรัพย์อ้างอิง หากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิงมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การเพิ่มทุน ผู้ถือ DW ก็จะได้รับผลกระทบด้วย โดยผู้ออก DW จะปรับอัตราใช้สิทธิ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาและติดตามข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิงด้วย เพราะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อขาย DW

หาจังหวะในการซื้อขายหุ้น DW

 • ดูหุ้นแม่ของ DW วิเคราะห์แนวโน้มขึ้นหรือลง
 • หาโอกาสในการซื้อขายตามแนวรับ แนวต้าน ของหุ้นแม่
 • ห้ามเล่นหุ้น DW ที่ใกล้วันหมดอายุ ยิ่งใกล้วันหมดอายุราคาหุ้นDWจะลดลงแม้หุ้นตัวแม่จะมีราคาเท่าเดิม
 • เลือกผู้ออกที่มีความแน่เชื่อถือ มีสภาพคล่องดี ราคา DW และราคาหุ้นอ้างอิงเคลื่อนไหวสอดคล้องกัน ในระหว่างวัน มีปริมาณเสนอซื้อและเสนอขาย (Bid-Offer) เพียงพอ ต่อการซื้อเข้าหรือขายออกของนักลงทุน,มีการตั้งราคา Bid-Offer ไม่ห่างและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • นักลงทุนควรเลือกหุ้น DW ที่ % การถือครองโดยนักลงทุนไม่สูงมากนัก ลดความเสี่ยงความผันผวนของราคา DW ที่ไม่เป็นไปตามหุ้นแม่